Ἀρχικὴ σελίδα περιεχομένων

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα


Χρόνος καὶ Δημιουργία
Στὸν Γρηγόριο Νύσσης καὶ τὸν
Μάιστερ ἜκκαρτΜάξιμος ὁ Ὁμολογητής

Ὅλα γίνονται γιὰ νὰ μᾶς βοηθήσουν

 

ΜΗΔ' ἐρεῖς· τί τὸ αἴτιον γέγονεν ὅτι ὑπῆρχον αἱ παρῳχηκυῖαι ἡμέραι κρείττους τῶν παρουσῶν; διὰ τὴν τότε ἴσως ἄνεσιν καὶ τρυφήν͵ διότι οὐ συνετή σου ἡ ἐρώτησις αὕτη. Ὁ γὰρ μετὰ γνώσεως τὰς ἀρετὰς μετερχόμενος ἡμερῶν οὐκ οἶδε διαφοράν͵ ἀκριβῶς εἰδὼς ὅτι πάντα πρὸς τὸ συμφέρον ἡμῖν οἰκονομεῖται παρὰ θεοῦ καὶ διὰ τοῦτο ἐν μὲν εὐπραγίαις ἐγκρατείᾳ͵ ἐν δὲ δυσπραγίαις ὑπομονῇ εὐχαρίστῳ συζῶν.

Ἅγιος Mάξιμος : σελίδα περιεχομένων

Μυστικοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας : Ἀρχικὴ Σελίδα Περιεχομένων   url :  www.ellopos.gr/mystics/default.asp

Πρβλ. Ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων στὰ Νέα Ἑλληνικά