Ἀρχικὴ σελίδα περιεχομένων

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα


Χρόνος καὶ Δημιουργία
Στὸν Γρηγόριο Νύσσης καὶ τὸν
Μάιστερ ἜκκαρτΣυμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος

Βλέπω τὸν Χριστό

 

ΤΙ τό καινόν τοῦ θαύματος τοῦ καί νῦν γινομένου;

Θεός καί νῦν ἁμαρτωλοῖς ἄρα ὁρᾶσθαι θέλει,

ὁ πάλαι ἄνω ἀναβάς καί καθεσθείς ἐν θρόνῳ,

ἐν οὐρανῷ τῷ πατρικῷ, καί κεκρυμμένος πέλων;

Ἐκρύβη γάρ ἐξ ὀφθαλμῶν τῶν θείων ἀποστόλων

καί μόνος, ὡς ἠκούσαμεν, Στέφανος μετά ταῦτα

ἀνεῳγότας οὐρανούς εἶδε καί τότε εἶπεν·

Ὁρῶ ἑστῶτα τόν Υἱόν ἐκ δεξιῶν τῆς δόξης

τῆς τοῦ Πατρός· καί παραυτά ὡς βλάσφημα λαλήσας

λιθοβολεῖται πρός αὐτῶν τῶν νομοδιδασκάλων

καί θνῄσκει νόμῳ φύσεως καί ζῇ εἰς τούς αἰῶνας.

Πλήν ἦν αὐτός ἀπόστολος, ἦν καί ἁγιασμένος

καί ἔμπλεως τοῦ Πνεύματος ὅλος τοῦ Παναγίου,

ἀρχή δέ τοῦ κηρύγματος καί πλῆθος τῶν ἀπίστων,

οἵ τῷ Χριστῷ πιστεύοντες διά τῶν ἀποστόλων

καί τήν χάριν ἐλάμβανον πίστεως οὖσαν δῶρον.

 

Επόμενη σελίδα της Ενότητας αυτής

Ἅγιος Συμεών : σελίδα περιεχομένων

Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Μυστικοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας : Ἀρχικὴ Σελίδα Περιεχομένων   url :  www.ellopos.gr/mystics/default.asp

Πρβλ. Ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων στὰ Νέα Ἑλληνικά