Ἀρχικὴ σελίδα περιεχομένων

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα


Χρόνος καὶ Δημιουργία
Στὸν Γρηγόριο Νύσσης καὶ τὸν
Μάιστερ ἜκκαρτΣυμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος

Τὰ μέτρα τῆς λαμπρότητας

 

ΣΥ βασιλεία οὐρανῶν, σύ γῆ, Χριστέ, πραέων,

σύ χλόης ὁ παράδεισος, σύ ὁ νυμφών ὁ θεῖος,

σύ ὁ παστός ὁ ἄρρητος, σύ ἡ τράπεζα πάντων,

σύ εἶς ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς, σύ καινότατον πόμα,

σύ καί ὁ κρατήρ τοῦ ὕδατος, σύ καί ζωῆς τό ὕδωρ,

σύ καί λαμπάς καθ᾿ ἕκαστον ἄσβεστος τοῖς ἁγίοις,

σύ καί χιτών καί στέφανος καί διαιρῶν στεφάνους,

σύ καί χαρά καί ἄνεσις, σύ τρυφή τε καί δόξα,

σύ καί ἡ ἀγαλλίασις, σύ καί ἡ εὐφροσύνη,

καί λάμψει ὥσπερ ἥλιος ἡ χάρις σου, Θεέ μου,

τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἐν πᾶσι τοῖς ἁγίοις,

καί λάμψεις ὁ ἀπρόσιτος ἥλιος τούτων μέσον

καί πάντες ἐλλαμφθήσονται κατά ἀναλογίαν

τῆς πίστεως, τῆς πράξεως, ἐλπίδος καί ἀγάπης,

καθάρσεως καί φωτισμοῦ τοῦ ἐκ τοῦ Πνεύματός σου,

Θεέ, μόνε μακρόθυμε καί κριτά τῶν ἁπάντων,

οἷς μοναί λογισθήσονται διάφοροι καί τόποι,

τά μέτρα τῆς λαμπρότητος, τά μέτρα τῆς ἀγάπης,

τῆς θεωρίας τε τῆς σῆς, τό πόσον ἔσται πάλιν

μεγαλειότητος αὐτῆς δόξα, τρυφή καί κλέος

εἰς διαιρέσεις οἰκιῶν καί μονῶν παραδόξων.

 

Επόμενη σελίδα της Ενότητας αυτής

Ἅγιος Συμεών : σελίδα περιεχομένων

Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Μυστικοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας : Ἀρχικὴ Σελίδα Περιεχομένων   url :  www.ellopos.gr/mystics/default.asp

Πρβλ. Ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων στὰ Νέα Ἑλληνικά