Μαρτυρίες

Άγ. Σωφρόνιος Σαχάρωφ, Το Άγιο Φως

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

    Αποσπάσματα από το βιβλίο του αγ. Σωφρονίου, Οψόμεθα τον Θεόν καθώς εστι, μτφρ. ἱερομ. Ζαχαρίας, Έσσεξ 1993, έκδ. β, σελ. 235-291. [Σε αγκύλες] οι αριθμοί των σελίδων του βιβλίου και διευκρινίσεις του Έλλοπου. Εμφάσεις του Έλλοπου είναι με πράσινο χρώμα. 


[235] Ως θεμέλιον της χριστιανικής ζωής κείται το γεγονός της Σαρκώσεως του Θεού. Εν τη σαρκί ημών, τη υπ’ Αυτού κτισθείση, εφανέρωσεν Ούτος εις ημάς την άναρχον τελειότητα Αυτού. [236] Θαυμασταί είναι αι ενέργειαι του Φωτός τούτου εφ ημάς. Ιστάμεθα μετ' άκρας εκπλήξεως προ του ασυλλήπτου θαύματος της εμφανίσεως ημών εις τον κόσμον τούτον. Η δημιουργία παντός υπαρκτού αποτελεί μυστήριον ελκύον ημάς προς Αυτόν.

Προ της Άνωθεν όμως ελλάμψεως, παραμένοντες εν τω σκότει της αγνοίας, διερχόμεθα μετά καταθλιπτικής απορίας την οδυνηράν οδόν της αυξήσεως ημών εν τω Είναι: Δια ποίον λόγον ήτο αναγκαία η πολύπλοκος αύτη διαδικασία δια την «εκ του μηδενός» δημιουργίαν των υιών του Θεού, τουτέστιν η γέννησις του πνεύματος ημών εν σώματι αποτελουμένω εκ των στοιχείων της γης; Πώς είναι δυνατόν να συζευχθή το πνεύμα, το ομοίωμα τούτο του Απολύτου, μετά της γης;


      Πρβλ.: Σωφρόνιος Σαχάρωφ, Η Θεολογία δεν είναι πολυμάθεια * Μυστικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας * Το βιο-μηχανικό πρόταγμα * Συμεών ο Νέος Θεολόγος, Ύμνοι Θείων Ερώτων  * Γιέβτιτς, Ἡ γνώση σημαίνει οἰκειότητα

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME